Regulamin serwisu internetowego WWW.AEDMAX24.PL
Regulamin serwisu internetowego WWW.AEDMAX24.PL

 

 

  1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  2. DEFINICJE
  3. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU
  4. USŁUGI
  5. PRAWA I OBOWIĄZKI KLIENTÓW
  6. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU AEDMAX24.PL – ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA
  7. DOSTAWA TOWARÓW ORAZ PŁATNOŚCI
  8. REKLAMACJA TOWARÓW
  9. INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
  10. INNE USŁUGI
  11. REKLAMACJE
  12. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
  13. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
  14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 

 

 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

   1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia Usług drogą elektroniczną, za pośrednictwem serwisu internetowego www.aedmax24.pl (zwanego dalej ,,Serwisem Internetowym” lub ,,Serwisem”) przez AEDMAX.PL sp. z o.o. z siedzibą w Sokołowie, ul. Sokołowska 47 C, 05-806 Sokołów zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0000723876, NIP: 5223118942, REGON: 369793658, kapitał zakładowy 5000,00 zł, zwaną dalej ,,Usługodawcą.
   2. Serwis internetowy umożliwia zakup produktów – w szczególności defibrylatorów oraz części do defibrylatorów oraz ma charakter informacyjny. Celem Usługodawcy jest również zaprezentowanie na stronach Serwisu kompleksowych informacji o działalności jego przedsiębiorstwa, skupiającej się na dostarczaniu, instalacji, zarządzaniu oraz wynajmie defibrylatorów oraz innych systemów pierwszej pomocy. Usługi te jednak nie są świadczone za pośrednictwem Serwisu i nie są jego częścią.
   3. Kontakt z usługodawcą odbywa się za pośrednictwem:
     1. poczty e-mail: sklep@aedmax24.pl;
     2. telefonu kontaktowego: +48 604 887 112;
     3. kontaktu poprzez dane pod adresem: http://aedmax24.pl/kontakt/
   4. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie i nieodpłatnie udostępniony przez Usługodawcę w witrynie internetowej http://aedmax24.pl/regulamin-serwisu/56, w sposób umożliwiający Klientom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili za pomocą systemu informatycznego, którym posługuje się Klient.
   5. Wszelkie prawa do Serwisu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Serwisu, a także do formularzy, logotypów należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
   6. Usługodawca informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego Klienta sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Klienta szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. By uniknąć ryzyka wystąpienia zagrożeń w/w Klient powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, a w szczególności programy antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall. 
   7. Zasady świadczenia w ramach Serwisu innych Usług, w tym Usług płatnych mogą określać dodatkowe regulaminy.

 

II. DEFINICJE

 

Pojęcia użyte w niniejszym dokumencie mają następujące znaczenie:

Klient – osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Serwisu Internetowego lub korzysta z innych Usług dostępnych w Serwisie;

Towar – produkt prezentowany w Serwisie Internetowym, którego opis jest dostępny przy każdym z prezentowanych produktów;

Umowa sprzedaży – Umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem;

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru;

Konsument - Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego;

Przedsiębiorca - Klient będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43[1] Kodeksu cywilnego;

Przewoźnik – podmiot lub osoba dostarczająca zamówione przez Klienta Towary;

Usługi – usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Klientów Serwisu drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.);

Umowa – umowa o świadczenie Usług Serwisu, zawarta pomiędzy Klientem a Usługodawcą, na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie;

Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827);

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

Regulamin – niniejszy dokument.

 

III. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

 

   1. Usługodawca w ramach Serwisu umożliwia Klientom zakup produktów oraz korzystanie ze świadczonych przez siebie Usług, a w szczególności kontaktowania się z Usługodawcą za pomocą formularza kontaktowego oraz formularza ofertowego, przeglądania informacji oraz artykułów dostępnych w Serwisie, w tym informacji o działalności Usługodawcy.
   2. Korzystanie z Serwisu może się odbywać wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie.
   3. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z Serwisu oraz Usług:
    1. urządzenie z dostępem do Internetu,
    2. dostęp do poczty elektronicznej,
    3. najnowsza wersja przeglądarki internetowej z włączoną obsługą plików Cookies i Java Script,
    4. program do odczytu i zapisywania plików formatu PDF.
   4. Zabronione jest korzystanie przez Klientów z Serwisu lub Usług w sposób naruszający przepisy prawa, dobre obyczaje, dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.

 

IV. USŁUGI

 

   1. Świadczenie Usług odbywa się na zasadach określonych w niniejszym dokumencie.
   2. Usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Klientów są nieodpłatne, zgodnie z informacjami prezentowanymi w Serwisie oraz na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie.
   3. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Serwisu korzystanie z następujących bezpłatnych Usług świadczonych drogą elektroniczną:
     1. przeglądanie informacji załączonych w Serwisie;
     2. udostępnianie interaktywnego formularza umożliwiającego kontakt z Usługodawcą oraz złożenie zapytania o przedstawienie oferty;
     3. świadczenie usługi Newsletter.

4. Na stronach Serwisu prezentowane są informacje oraz inne treści zgodne z tematyką i charakterystyką Serwisu. Każdy Klient Serwisu może nieodpłatnie  przeglądać treści prezentowane w Serwisie, jak również może nieodpłatnie wyszukiwać wybrane treści, z wykorzystaniem funkcjonalności dostępnych w Serwisie.

5. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na przeglądaniu informacji w Serwisie, w tym w ramach zakładki „Baza Wiedzy” zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamknięcia przez Klienta strony internetowej Serwisu.

6. Klient ma możliwość otrzymywania od Usługodawcy informacji handlowych w formie wiadomości przesyłanych na podany przez nich adres poczty elektronicznej (Usługa Newsletter). W tym celu należy podać prawidłowy adres poczty elektronicznej i aktywować odpowiednie pole w Formularzu zapisu na Newsletter. Klient w każdym czasie może odwołać zgodę na przesyłanie informacji handlowych. Newsletter jest przesyłany przez Usługodawcę wyłącznie do Klienta, który dokonał subskrypcji.

7. Klient ma możliwość wysyłania za pomocą formularza kontaktowego wiadomości do Usługodawcy. Umowa o świadczenie usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Klientom kontakt z Usługodawcą jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą udzielenia odpowiedzi przez Usługodawcę.

8.Usługodawca informuje, że Klientom będącym Konsumentami, przysługuje konsumenckie prawo do odstąpienia od umowy świadczenia usług, w ciągu 14 dni, od zawarcia Umowy świadczenia Usługi.

9. Dane prezentowane w Serwisie oraz wszelkie treści publikowane i prezentowane lub przesyłane przez Usługodawcę mają charakter generalny, ogólny, poglądowy i są prezentowane w ramach subiektywnie dobranych przez Usługodawcę kryteriów lub stanowią wyraz jego subiektywnej analizy. Zapoznawanie się oraz korzystanie przez Klienta z danych i informacji prezentowanych w Serwisie lub w jaki przez Klienta jest dobrowolne, a z uwagi na dynamiczny i zmienny charakter danych, nie może zastępować weryfikacji informacji oraz rzeczywistej, aktualnej i indywidualnej analizy każdego przypadku w praktyce.

10. Prezentowane w Serwisie informacje i dane nie powinny być traktowane jako oferta, doradztwo prawne czy inwestycyjne, jak również rekomendacji w świetle rozumienia powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 

V .PRAWA I OBOWIĄZKI KLIENTÓW

 

   1. Klient jest zobowiązany do:
     1. korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem, dobrymi obyczajami, a także postanowieniami Regulaminu, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich,
     2. wprowadzania w Serwisie, w tym w szczególności w ramach Konta, oraz danych podanych w celu realizacji Usługi bądź Zamówienia, danych zgodnych ze stanem faktycznym oraz informowania niezwłocznie o jakichkolwiek zmianach dotyczących przekazanych Usługodawcy danych.
     3. niestosowania urządzeń, oprogramowania oraz metod mogących zakłócić działanie Serwisu,
     4. niedostarczania treści o charakterze bezprawnym.
   1. Klient jest zobowiązany do posiadania wszelkich praw do treści zamieszczanych w Serwisie, w tym danych wpisywanych w Koncie lub w jakimkolwiek miejscu w Serwisie.
   2. Zakazane jest prezentowanie przez Klienta w ramach Konta, formularza kontaktowego lub w jakimkolwiek innym miejscu w Serwisie, jakichkolwiek informacji, które zawierają treści zabronione przez prawo, naruszające zasady dobrych obyczajów, bądź stanowiących czyny nieuczciwej konkurencji. Treści prezentowane przez Klientów nie mogą w szczególności:
     1. naruszać godności ludzkiej;
     2. zawierać treści dyskryminujących ze względu na rasę, płeć lub narodowość;
     3. zawierać treści pornograficznych;
     4. ranić przekonań religijnych lub politycznych;
     5. zachęcać do naruszania lub łamania prawa;
     6. zawierać treści naruszających prawo, w tym w szczególności prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej, czy też zachęcających do łamania praw autorskich, w tym również poprzez udostępnianie treści mogących służyć naruszeniu praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej.
   1. Klient nie może prowadzić działań zmierzających do obciążania skrzynek odbiorczych innych Klientów czy Usługodawcy, a w szczególności nie jest dopuszczalne wysyłanie wiadomości reklamowych.

 

VI . ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU AEDMAX24.PL – ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA

 

   1. W ramach Serwisu Usługodawca udostępnia Klientom możliwość zakupu Towarów, w tym w szczególności defibrylatorów, części do defibrylatorów oraz innego sprzętu medycznego.
   2. Zapisy zawarte w poniższym punkcie mają zastosowanie do sprzedaży konsumenckiej. W stosunku do oferowania Towarów Klientom niebędącym Konsumentami Usługodawca może stosować zasady indywidualne.
   3. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Serwisu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
   4. Wszystkie Towary dostępne w Serwisie Internetowym są fabrycznie nowe i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
   5. Usługodawca umożliwia również indywidualne zasady sprzedaży Towarów. W tym celu Klient powinien skorzystać z formularza kontaktowego i przesłać Usługodawcy zapytanie o uzyskanie indywidualnej oferty na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie.  
   6. Warunkiem złożenia Zamówienia jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
   7. W przypadku składania Zamówienia poprzez formularz Zamówienia dostępny na stronie internetowej Serwisu Internetowego, Zamówienie zostaje złożone Usługodawcy przez Klienta w formie elektronicznej i stanowi ofertę zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem Zamówienia. Oferta złożona w postaci elektronicznej wiąże Klienta, jeżeli na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej Usługodawca prześle potwierdzenie przyjęcia do realizacji Zamówienia, które stanowi oświadczenie Usługodawcy o przyjęciu oferty Klienta i z chwilą jej otrzymania przez Klienta zawarta zostaje Umowa sprzedaży.
   8. W przypadku Zamówień składanych przez Klientów będących Przedsiębiorcami, Usługodawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji Zamówienia, w szczególności, gdy Zamówienie nie zawiera wszystkich istotnych danych, gdy Klient opóźnia się z jakąkolwiek płatnością wobec Usługodawcy, lub z innych przyczyn wskazanych przez Usługodawcę.
   9. O odmowie realizacji Zamówienia, o której mowa w ppkt. powyżej, niezależnie od przyczyny, Usługodawca poinformuje Klienta drogą telefoniczną lub mailową.
   10. W przypadku Zamówień składanych przez Klientów będących Przedsiębiorcami, Usługodawca w każdej chwili może odstąpić od Umowy w całości lub w części. W przypadku, gdy Zamówienie jest realizowane częściami, odstąpienie ma skutek jedynie w stosunku do części Zamówienia, która nie została zrealizowana, a w szczególności, która nie została wydana Przewoźnikowi, o ile z treści oświadczenia Usługodawcy o odstąpieniu od Umowy nie wynika inaczej.
   11. Usługodawca według swojego wyboru przesyła oświadczenie o odstąpieniu od Umowy, o którym mowa w ppkt. 10 powyżej, drogą mailową na adres mailowy wskazany przez Klienta w Zamówieniu.
   12. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

 

VII. DOSTAWA TOWARÓW ORAZ PŁATNOŚCI

 

   1. Dostawa Towarów jest ograniczona do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz jest realizowana na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
   2. Klient może wybrać następujące formy dostawy zamówionych Towarów:
    1. odbiór osobisty w punkcie odbioru osobistego Usługodawcy,
    2. za pośrednictwem firmy kurierskiej.
   3. Usługodawca na stronach internetowych Serwisu w opisie Towaru informuje Klienta o przybliżonej liczbie dni roboczych potrzebnych do realizacji Zamówienia i jego dostawy, a także o wysokości opłat za dostawę Towaru.
   4. Termin dostawy i realizacji Zamówienia liczony jest w dniach roboczych.
   5. Usługodawca dostarcza Klientowi dowód zakupu.
   6. Jeżeli dla Towarów objętych Zamówieniem przewidziano różny okres realizacji, dla całego Zamówienia obowiązuje okres najdłuższy spośród przewidzianych.
   7. W przypadku Zamówień złożonych przez Przedsiębiorców, z chwilą wydania Towarów będących przedmiotem Zamówienia Przewoźnikowi lub bezpośrednio Klientowi (w przypadku odbioru osobistego) przechodzą na Klienta korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy.
   8. Dostawa jest realizowana w Dni robocze. Usługodawca może indywidualnie ustalić z Klientem dostawę również w dni inne niż Dni robocze.
   9. Klient będący Przedsiębiorcą po otrzymaniu dostawy Towarów zobowiązany jest sprawdzić ich stan. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub innych zastrzeżeń podczas odbioru Towaru przez Klienta, należy sporządzić w obecności Przewoźnika protokół zastrzeżeń, określając precyzyjnie ilość i rodzaj Towarów oraz ich uszkodzenia zgodnie z procedurą obowiązującą u danego Przewoźnika.
   10. W stosunku do Klientów będących Przedsiębiorcami, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za działania Przewoźnika.
   11. W stosunku do Klientów będących Przedsiębiorcami, Usługodawca nie odpowiada za szkody wynikłe z niepoprawności lub niekompletnych danych podanych przez Klienta w trakcie składania Zamówienia, a także spowodowanych przez błędne podanie danych kontaktowych lub adresu odbioru.
   12. Przyjmuje się, że osoba odbierająca Towary w imieniu Klienta będącego Przedsiębiorcą jest osobą upoważnioną przez niego do dokonania odbioru dostawy i podpisania się w jego imieniu na dokumencie dostawy, jak również dokonania innych czynności z tym związanych.
   13. W przypadku jednokrotnego nieodebrania przez Klienta będącego Przedsiębiorcą Zamówionych Towarów, jeżeli były one dostarczane za pośrednictwem Przewoźnika, lub nieodebrania ich w terminie 7 dni od otrzymania powiadomienie o gotowości Towaru do odbioru w punkcie odbioru osobistego Usługodawcy, Usługodawca może według swojego wyboru wyznaczyć Klientowi inny termin odbioru lub dostawy Zamówienia lub rozwiązać Umowę w trybie natychmiastowym z Klientem lub odstąpić od Umowy, na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie. Ponadto Przedsiębiorca jest zobowiązany do zapłaty kosztów poniesionych przez Usługodawcę z tytułu nieodebrania Towarów, o którym mowa w niniejszym podpunkcie oraz kosztu wysyłki Towaru.
   14. Klient będący Przedsiębiorcą zobowiązuje się do zapłaty wszelkich kosztów poniesionych przez Usługodawcę z tytułu nie odebrania Zamówionych Towarów.
   15. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe po stronie Klienta będącego Przedsiębiorcą w wyniku oczekiwania na załadunek zorganizowanym przez Klienta transportem, w wyniku nie dostosowania się do terminu odbioru Towarów wskazanego w Zamówieniu lub określonego przez Usługodawcę.
   16. Ceny Towarów podawane są w i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz inne opłaty. W stosunku do Przedsiębiorców Usługodawca może posługiwać się cenami netto.
   17. Klient może wybrać następujące metody płatności:
    1. przelew bankowy na rachunek bankowy Usługodawcy (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Usługodawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, zaś wysyłka dokonana zostanie niezwłocznie po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Usługodawcy i skompletowaniu Zamówienia);
    2. gotówką przy odbiorze osobistym - płatność w punkcie odbioru osobistego Usługodawcy (w tym przypadku realizacja Zamówienia zostanie dokonana niezwłocznie po przesłaniu Klientowi przez Usługodawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, zaś Towar wydany zostanie w punkcie odbioru osobistego Usługodawcy).
    3. płatność elektroniczna (w tym kartą płatniczą) za pośrednictwem operatora płatności

     PayPro SA (PayPro) – Podmiot świadczący Usługę na rzecz Użytkowników, z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Pastelowej 8 (60-198), wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numerem NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 5 476 300,00 zł, w całości opłaconym oraz do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem UKNF IP24/2014.

     Serwis Przelewy24 (Serwis) - internetowy serwis usługowy, pośredniczącym w przekazywaniu płatności pomiędzy Płatnikiem i Akceptantem.

      w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Usługodawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia oraz po otrzymaniu przez Usługodawcę informacji z systemu agenta rozliczeniowego o dokonaniu płatności przez Klienta, zaś wysyłka dokonana zostanie niezwłocznie po skompletowaniu Zamówienia).
   18. Usługodawca na stronach internetowych Serwisu informuje Klienta o terminie w jakim jest on zobowiązany dokonać płatności za Zamówienie. W przypadku braku płatności przez Klienta w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Usługodawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zapłaty z wyznaczeniem stosownego terminu może odstąpić od Umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.
   19. Klient będący Przedsiębiorcą nie będzie potrącał ani odliczał kwot dochodzonych lub należnych od Usługodawcy, w ramach innego zobowiązania jakie łączy go z Usługodawcą lub od wynagrodzenia jakie przysługuje Usługodawcy od Klienta, chyba że w ramach odrębnych ustaleń strony postanowiły inaczej.
   20. W przypadku Klienta będącego Przedsiębiorcą, Usługodawca ma prawo wstrzymać realizację Zamówień lub dostawą Towarów lub może odstąpić od Umowy w całości lub w części, w przypadku opóźnienia w płatnościach przez Klienta na rzecz Usługodawcy. Z tego tytułu Klientowi nie przysługują żadne roszczenia obecne ani przyszłe z tytułu szkód, lub utraconych korzyści jakie mogą wyniknąć w związku ze wstrzymaniem dostaw.
   21. Okres ważności złożonego zamówienia wynosi 5 dni. Jeśli przez ponad 5 dni nie odbierzesz zamówienia, nie zapłacisz za nie lub nie będziemy mogli się z tobą skontaktować, żeby zrealizować zamówienie – anulujemy zamówienie.

 

VIII. REKLAMACJA TOWARÓW

 

   1. Usługodawca zobowiązuje się dostarczyć Towar bez wad.
   2. Usługodawca odpowiada wobec Klienta, w tym również Klienta będącego Konsumentem, z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu Cywilnego. W stosunku do Klientów będących Przedsiębiorcami rękojmia zostaje wyłączona.
   3. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres: AED Max ul. Sokołowska 47 C, 05-806 Sokołów, na adres poczty elektronicznej: sklep@aedmax24.pl , numer telefonu +48 604 887 112
   4. Celem rozpatrzenia reklamacji Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Towar, jeżeli jest to możliwe dołączając do niego dowód zakupu. Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres wskazany w pkt. 21.
   5. Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.
   6. W przypadku braków w reklamacji Usługodawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.
   7. Towary mogą posiadać gwarancję producenta. W wypadku Towarów objętych gwarancją, informacja dotycząca istnienia oraz czasu na jaki została udzielona jest każdorazowo prezentowana w Serwisie.

 

IX. INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (AEDMAX.PL Sp. z o.o., Sokołowska 47C, 05-806 Sokołów, Polska, sklep@aedmax24.pl, telefon: 604 887 112) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy

Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:

- umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

- umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

- umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

- umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

- umowy, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

- umowy, w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;.

- umowy, w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji. Jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

- umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy  komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

- umowy o dostarczanie gazet, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

- umowy zawartej na aukcji publicznej;

 

X. INNE USŁUGI

 

   1. Usługodawca może prezentować na Stronach Serwisu poglądowe informacje o zakresie świadczonych przez niego innych usług, w tym w szczególności Usług wynajmu sprzętu medycznego oraz innej działalności. Prezentowane informacje mają charakter wyłącznie poglądowy. Klient może dokonać zamówienia na Usługi, o których mowa w zdaniu poprzednim, za pośrednictwem Serwisu.
   2. Klient zainteresowany złożeniem zamówienia na inne usługi Usługodawcy, w tym w szczególności wynajmu sprzętu, bądź chcący ustalić indywidualny zakres świadczenia usług, kontaktuje się z usługodawcą telefonicznie, e-mailowo lub poprzez formularz kontaktowy, na podane w Serwisie dane kontaktowe Usługodawcy, kierując zapytanie ofertowe (dalej jako ,, Zapytanie ofertowe”) do Usługodawcy.
   3. Kierując do Usługodawcy Zapytanie ofertowe Klient wskazuje Usługodawcy  rodzaj usługi, którą jest zainteresowany bądź ilość i rodzaj Towarów, co do których chciałby uzyskać ofertę indywidualną.
   4. Dalsze ustalenia w kwestii świadczonych przez Usługodawcę usług, o których mowa w niniejszym punkcie, jak i indywidualnej sprzedaży Towarów, odbywają się między stronami poza Serwisem i nie są jego częścią.

 

XI. REKLAMACJE

 

   1. Klient może zgłaszać reklamacje dotyczące Usług czy funkcjonalności Serwisu. Zasady składania Reklamacji dotyczących Towarów opisano w punkcie VIII.
   2. Reklamacje można zgłaszać pisemnie na adres Usługodawcy lub poprzez przesłanie wiadomości elektronicznej na adres: sklep@aedmax24.pl
   3. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię i nazwisko bądź nazwę firmy, adres zamieszkania lub siedziby, adres e-mail) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.
   4. Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 30 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. W przypadku braków w reklamacji Usługodawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.
   5. Klient będący Konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
     1. jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Usługodawcą.
     2.  może również złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. 

 

XII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 

   1. Klient będący Przedsiębiorcą zobowiązuje się, że bez uprzedniej zgody Usługodawcy nie będzie używał znaków towarowych, oznaczeń handlowych lub symboli Usługodawcy.
   2. Wszelkie rysunki, specyfikacje, karty techniczne, materiały reklamowe lub inne materiały udostępnione przez Usługodawcę Klientowi lub publicznie, stanowią wyłączną własność Usługodawcy. Klient nie będzie dokonywał w tych materiałach zmian bez uprzedniej zgody Usługodawcy.
   3. Klient będący Przedsiębiorcą samodzielnie lub na podstawie odpowiedniego upoważnienia udziela Usługodawcy na logotyp działalności Klienta nieodpłatnej, niewyłącznej i nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji, na korzystanie z niego do własnych celów prowadzonej działalności przez Usługodawcę na następujących polach eksploatacji: utrwalanie, zwielokrotnianie dowolną techniką, wprowadzenie utworu do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej, publiczne wyświetlanie lub odtwarzanie w Internecie, a w szczególności na stronach internetowych Usługodawcy.
   4. Klient wyraża zgodę na umieszczenie ww. danych w wykazie klientów Usługodawcy, dostępnym m.in. stronach internetowych Usługodawcy.

 

XIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

Podane przez Klientów dane osobowe Usługodawca może zbierać i przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności, dostępnej na stronie Serwisu.

 

XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

   1. Wyłącznym źródłem zobowiązań Usługodawcy jest niniejszy Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
   2. Regulamin jest dostępny w języku polskim.
   3. Powielanie bądź publikowanie niniejszego Regulaminu lub jego części bez pisemnej zgody Usługodawcy jest zabronione.
   4. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
   5. Wszelkie spory powstałe na gruncie niniejszego Regulaminu, w przypadku, gdy drugą stroną jest nie jest Konsument będą rozwiązywane przed sądem powszechnym właściwym ze względu na siedzibę Usługodawcy.
   6. Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie. O wszelkich zmianach każdy Klient będący Konsumentem zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Serwisu zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. Klient nie akceptujący zmian w Regulaminie proszony jest o zaprzestanie korzystania z Serwisu.
   7. Zmiany Regulaminu dotyczące Klientów będących Przedsiębiorcami, wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na stronach internetowych Serwisu.

 

Regulamin serwisu internetowego WWW.AEDMAX24.PL.pdf

 

Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Zadzwoń do nas! 604 887 112
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium