ŻYCIE  SERCE  ENERGIA
Zadzwoń +48 660 860 112
Blog kategorie
Wybierz kategorie
Wytyczne Europejskiej Rady Resuscytacji na temat AED 5
Wytyczne Europejskiej Rady Resuscytacji na temat AED

Czy zakup defibrylatora do mojej organizacji ma sens i jest uzasadniony ekonomicznie? A jeśli tak, to jak optymalnie rozmieścić urządzenia na terenie zakładu?

 

„Wykonanie defibrylacji w ciągu 3-5 minut od utraty przytomności może skutkować przeżywalnością na poziomie 50-70%. Wczesna defibrylacja, wykonana przez osoby udzielające pomocy jest możliwa dzięki użyciu AED, będącego elementem istniejącego programu powszechnego dostępu do defibrylacji lub znajdującego się na miejscu zdarzenia. Programy powszechnego dostępu do defibrylacji powinny być aktywnie wprowadzane w miejscach dużego zagęszczenia ludności, jak lotniska, stacje kolejowe, dworce autobusowe, centra handlowe, biura czy kasyna. W tych miejscach do zatrzymania krążenia dochodzi zwykle w obecności świadków, a osoby przeszkolone w prowadzeniu RKO mogą szybko znaleźć się w miejscu zdarzenia. Rozmieszczanie AED w miejscach, gdzie spodziewane jest jedno zatrzymanie krążenia na 5 lat wydaje się finansowo uzasadnione,a koszt przekładający się na jeden rok zyskanego życia jest porównywalny do innych procedur medycznych. Analiza ilości zatrzymań krążenia w danej okolicy w przeszłości oraz charakterystyka sąsiedztwa tych miejsc mogą być pomocne we właściwym rozmieszczeniu AED.”

 

I dalej

 

„Defibrylacja wykonana w ciągu 3-5 minut od utraty przytomności może zapewnić przeżywalność na poziomie 50 – 70%. Można to osiągnąć poprzez realizację programów powszechnego dostępu do defibrylacji oraz rozmieszczenie AED w miejscach publicznych. Każda minuta opóźnienia w wykonaniu defibrylacji zmniejsza prawdopodobieństwo przeżycia do wypisu ze szpitala o 10 – 12%. Ogniwa łańcucha przeżycia są ze sobą ściśle połączone: jeśli świadkowie zdarzenia prowadzą RKO, spadek przeżywalności będzie następować wolniej i wynosi około 3 – 4% na każdą minutę opóźnienia defibrylacji”

 

 

Kto może skorzystać z defibrylatora AED i czy wymaga to specjalnego przeszkolenia?

 

„Osoby po krótkim szkoleniu, a nawet bez niego mogą bezpiecznie i skutecznie używać AED. AED umożliwiają wykonanie defibrylacji wiele minut przed przybyciem profesjonalnej pomocy.”

 

„Wiele badań dotyczących programów powszechnego dostępu do defibrylacji wykazało, że AED mogą być bezpiecznie używane zarówno przez laików, jak i ratowników przeszkolonych w zakresie udzielania pierwszej pomocy".

 

 

Co jest decydującym czynnikiem wpływającym na większą lub mniejszą skuteczność defibrylacji?

 

„Maksymalna przerwa w uciskaniu klatki piersiowej (…) nie powinna przekraczać 10 sekund” (rozdział 2, s. 115)

 

„Przerwy przed i po defibrylacji trwające poniżej 10 sekund (…) wiążą się z lepszymi wynikami leczenia” (rozdział 2, s. 113)

 

„Opóźnienie pomiędzy zaprzestaniem uciśnięć klatki piersiowej a dostarczeniem wyładowania (przerwa przeddefibrylacyjna) musi być ograniczone do absolutnego minimum; nawet 5 – 10 sekund opóźnienia zmniejsza szanse na skuteczność wyładowania.” (rozdział 3, s. 145)

 

„W ostatnio opublikowanym badaniu nie zaobserwowano korzyści, gdy wyładowanie było dostarczane bez przerywania uciśnięć klatki piersiowej.”

 

„Nawet krótkie przerwy w uciśnięciach klatki piersiowej mają katastrofalny wpływ na wyniki leczenia pacjenta i należy podjąć wszelkie starania w celu zapewnienia nieprzerwanych, skutecznych uciśnięć klatki piersiowej podczas całej resuscytacji” (rozdział 3, s. 136)

 

„Skrócenie przerwy okołodefibrylacyjnej nawet o kilka sekund może zwiększyć prawdopodobieństwo skuteczności wyładowania” (rozdział 3, s. 139)

 

„W dalszym ciągu podkreśla się istotę wcześnie podjętych, nieprzerwanych uciśnięć klatki piersiowej wraz z minimalizowaniem czasu trwania przerwy przed- i podefibrylacyjnej” (rozdział 3, s. 145)

 

 

W jaki sposób można podnieść skuteczność RKO z użyciem AED?

 

„Podczas podłączania i używania AED należy kontynuować RKO, minimalizując przerwy w uciśnięciach klatki piersiowej. Ratownicy powinni koncentrować się na stosowaniu się do poleceń AED bez opóźnień. Dotyczy to szczególnie natychmiastowego wznowienia RKO, gdy tylko AED to zaleci, oraz minimalizowanie przerw w uciskaniu klatki piersiowej. „Jest szczególnie ważne, by przerwy zarówno przed jak i po defibrylacji były jak najkrótsze.” (rozdział 2, s. 115)

 

 

Czy defibrylatorów AED można użyć do ratowania dzieci?

 

„Standardowe AED mogą być stosowane u dzieci powyżej 8 roku życia. U dzieci pomiędzy 1. a 8. rokiem życia, jeśli to możliwe należy używać elektrod pediatrycznych i przystawki zmniejszającej energię defibrylacji lub trybu pediatrycznego. Jeżeli takie urządzenie nie jest dostępne, należy zastosować standardowe AED. Nie zaleca się stosowania AED u dzieci poniżej 1. roku życia.”

 

 

Czy użycie defibrylatorów przez świadków zdarzenia wiąże się z jakimś zagrożeniem?

 

„Nie znaleziono żadnego badania opisującego porażenie osoby wykonującej RKO w trakcie próby defibrylacji w wilgotnym otoczeniu. Należy unikać bezpośredniego kontaktu pomiędzy osobą wykonującą RKO a poszkodowanym w trakcie defibrylacji.”

 

 

Na co jeszcze zwrócić uwagę, chcąc zbudować skuteczny system wczesnego dostępu do defibrylacji?

 

„Wprowadzając programy AED, społeczeństwo oraz zarządzający programem powinni rozważyć czynniki takie jak: stworzenie zespołu odpowiedzialnego za monitorowanie i utrzymanie urządzeń, szkolenia i szkolenia przypominające dla osób, które będą prawdopodobnie używały AED, a także powołanie grupy wolontariuszy, którzy chcieliby używać AED celem ratowania poszkodowanych w nagłym zatrzymaniu krążenia. Na realizację takiego programu muszą być zabezpieczone stałe środki finansowe.”

 

 

O co chodzi z energią defibrylacji? Czy jakaś strategia energii wyładowań ma przewagę nad inną?

 

„Wartości energii defibrylacji nie uległy zmianie od czasu opublikowania Wytycznych 2010. (…) Energia wyładowania dla określonego defibrylatora powinna opierać się na zaleceniach producenta. Nie ma żadnych wysokiej jakości badań klinicznych, które wskazywałyby optymalne strategie defibrylacji w obrębie danej fali lub porównujące różne fal. Nie ma wiedzy na temat minimalnej akceptowalnej wartości energii pierwszego wyładowania, charakterystyki optymalnej fali dwufazowej, optymalnych poziomów energii dla określonych fal oraz najlepszej strategii dostarczania wyładowań (o stałej czy o narastającej wartości). Wiadomym jest, że dla wyselekcjonowanej energii trudno jest porównywać różne fale, ponieważ kompensacja impedancji oraz subtelne różnice kształtu fali prowadzą do znacznych różnic w przepływie prądu przez mięsień sercowy pomiędzy urządzeniami. Ostatecznie optymalne wartości energii mogą różnić się pomiędzy urządzeniami w zależności od producenta oraz zastosowanej fali. Zachęca się producentów defibrylatorów, aby przeprowadzili wysokiej jakości badania kliniczne, które poparłyby zalecane przez nich strategie defibrylacji.

 

„Optymalna wartość energii defibrylacji to taka, która skutecznie doprowadza do defibrylacji, powodując minimalne uszkodzenie mięśnia sercowego. (…) Nie są znane optymalne wartości energii defibrylacji. Zalecenia powstały na podstawie konsensusu opartego o dokładny przegląd dotychczasowej literatury. Nie ma dowodów na przewagę jednego rodzaju fali dwufazowej czy urządzenia nad innym. Skuteczność pierwszego wyładowania falą BTE o wartości 150 – 200 J została określona na 86 – 98%. Skuteczność pierwszego wyładowania falą RLB o wartości 120 J do 85%. Skuteczność pierwszego wyładowania falą dwufazową impulsową o wartości 130 J wykazano na poziomie 90%. Dwa badania sugerują równoważność niższych i wyższych wartości początkowych energii defibrylacji. Mimo że w badaniach z udziałem ludzi nie wykazano szkodliwości którejkolwiek z dwufazowych fal do wartości 360 J, kilka badań na modelach zwierzęcych sugeruje możliwość szkodliwego działania wyższych wartości energii.

 

„W kilku badaniach wykazano, iż mimo że strategia zwiększania energii redukuje liczbę wyładowań potrzebnych do przywrócenia zorganizowanego rytmu w porównaniu z defibrylacją o stałej wartości energii i może być wymagana dla skuteczności defibrylacji, to częstość powrotu spontanicznego krążenia oraz przeżywalność do czasu wypisu ze szpitala nie były znamiennie różne pomiędzy strategiami.”

 

„Nadal brak jest dowodów popierających protokół zwiększanej lub stałej energii”

 

 

Czy warto inwestować w defibrylatory, które generują informację zwrotną dotyczącą jakości prowadzonej RKO?

 

„Skuteczność urządzeń generujących informację zwrotną w zakresie RKO lub wydających instrukcje dotyczące RKO była oceniania w dwóch badaniach randomizowanych oraz 11 pracach obserwacyjnych. Żadne z tych badań nie potwierdziło poprawy przeżywalności do wypisu ze szpitala, a jedno wykazało znamienny statystycznie wzrost ROSC (Return of spontaneous circulation – powrót spontanicznego krążenia) u pacjentów, u których używane były urządzenia generujące informację zwrotną.” (rozdział 2, s. 114)

 

„Zastosowanie urządzeń generujących informację zwrotną lub wydających instrukcje dotyczące RKO należy rozważyć jako element strategii opieki ukierunkowanej na szeroko rozumianą poprawę jakości prowadzonej RKO, a nie tylko pojedynczej interwencji” (rozdział 2, s. 114)

 

 

KONTAKT

 

 

PODSUMOWANIE

 

1. Defibrylatory użyte w pierwszych minutach od zatrzymania krążenia pozwalają na przeżycie 50 – 70% osób. Zaleca się ich instalowanie wszędzie tam, gdzie w jednym czasie przebywa znaczna ilość ludzi i w takich odległościach, żeby umożliwić wykonanie defibrylacji w ciągu maksymalnie 5 minut od wystąpienia nagłego zatrzymania krążenia.

 

2. Każda minuta opóźnienia defibrylacji zmniejsza szansę na przeżycie o 10-12% jeśli nie jest prowadzone RKO oraz 3-4% jeśli RKO jest prowadzone.

 

3. Przerwy w uciskaniu klatki piersiowej przed defibrylacją powinny być krótsze niż 10 sekund – nawet 5 sekund opóźnienia wiążę się z niższą skutecznością defibrylacji.

 

4. Korzystanie z defibrylatora AED jest bezpieczne. Z urządzeń tych mogą korzystać także osoby bez wcześniejszego przeszkolenia.

 

5. W budowaniu programów wczesnego dostępu do defibrylacji oprócz posiadania defibrylatorów ważne jest:

a. Posiadanie zespołu lub systemu pozwalającego na stałe monitorowanie i utrzymanie defibrylatorów w stanie gotowości.

b. Regularne szkolenie pracowników/wolontariuszy z zakresu RKO z użyciem AED.

c. Zapewnienie środków finansowych koniecznych do utrzymania defibrylatorów oraz zasobów ludzkich w ciągłej gotowości.

 

6. Nie ma żadnych dowodów, które potwierdzałyby wyższość jednego protokołu energetycznego nad innym. Nieprawdą jest jakoby wytyczne zalecały zwiększanie energii wyładowania lub stosowanie stałej energii w defibrylatorach AED – oba rozwiązania są dopuszczone i traktowane na równi.

 

7. Zalecane jest, aby producenci defibrylatorów prowadzili wysokiej jakości badania kliniczne potwierdzające skuteczność stosowanego protokołu energetycznego.

 

8. Stosowanie defibrylatorów z informacją zwrotną dotyczącą jakości prowadzonej RKO w świetle badań nie wpływa na zwiększenie przeżywalności do momentu wypisu ze szpitala.

 

 

PARAMETRY I FUNKCJONALNOŚCI DEFIBRYLATORÓW AED, KTÓRYCH POSIADANIE JEST WSKAZANE W ŚWIETLE CYTOWANYCH WYTYCZNYCH:

 

Wysokiej jakości badania kliniczne potwierdzające skuteczność stosowanego protokołu energetycznego i strategii wyładowań.

 

Możliwość wykonania defibrylacji w mniej niż 10 sekund od przerwania uciśnięć klatki piersiowej.

 

Możliwość zmniejszenia energii defibrylacji u dzieci poniżej 8 r.ż w miejscach, w których istnieje prawdopodobieństwo nagłego zatrzymania krążenia u dzieci.

 

 

Jak widać w świetle wytycznych wysokiej klasy defibrylatory AED powinny mieć możliwość wykonania defibrylacji w mniej niż 10 sekund od czasu zakończenia uciśnięć klatki piersiowej a producenci powinni przedstawić wysokiej jakości badania kliniczne potwierdzające skuteczność stosowanej technologii i parametrów impulsu.

 

 

Komentarze do wpisu (5)

28 lutego 2021

http://mewkid.net/when-is-xuxlya3/ - Amoxicillin 500mg Capsules Amoxicillin 500mg Capsules yax.gujr.aedmax24.pl.uky.wo http://mewkid.net/when-is-xuxlya3/

28 lutego 2021

http://mewkid.net/when-is-xuxlya3/ - Buy Amoxicillin Online Amoxicillin 500 Mg blp.pfzk.aedmax24.pl.ewu.tf http://mewkid.net/when-is-xuxlya3/

28 lutego 2021

http://mewkid.net/when-is-xuxlya3/ - Buy Amoxicillin Amoxicillin khs.awvp.aedmax24.pl.vue.cr http://mewkid.net/when-is-xuxlya3/

28 lutego 2021

http://mewkid.net/when-is-xuxlya3/ - Dosage For Amoxicillin 500mg Amoxicillin Online vcm.yjkd.aedmax24.pl.xfv.yf http://mewkid.net/when-is-xuxlya3/

14 maja 2021

http://slkjfdf.net/ - Iruzibiti Bilagopaj ili.mbxy.aedmax24.pl.agb.qo http://slkjfdf.net/

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium